กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT ได้ A คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2564 ด้วยคะแนน 94.45เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” และแถลงผลผ่าน Zoom Webinar พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live: ITAS NACC โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผลการประเมิน


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี2564 ระดับ A ด้วยคะแนน 94.45 ซึ่งผลการประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้วยศักยภาพของ NT ในการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งชาติหลังจากการควบรวม ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม เป็นองค์กรเดียวกันแล้ว ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการควบรวมบริษัทแล้วทำให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจที่ต้องหารายได้เท่านั้น แต่ในมุมของบริหารงาน NT ก็ได้บริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากบุคลากรทุกระดับของNT ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งองค์กร สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับองค์กร สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงได้รับความร่วมมือ และความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับฯ จนทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย NT จะยังคงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล คุณธรรม และความโปร่งใสต่อไป