กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอผลตอบแทนที่ดินภูมิภาค 4 แปลง (ที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ที่ดินจังหวัดจันทบุรี ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และที่ดินจังหวัดภูเก็ต) โดยวิธีคัดเลือกทั่วไป