กลับสู่หน้าข่าวทั้งหมด

NT จับมือ เทศบาลเมืองตาก ยกระดับเมืองอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication)


(31 มี.ค.65) ณ ห้องประชุมเศวตรกุญชร เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมไช เสียงใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดตาก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication) ระหว่างเทศบาลเมืองตาก กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยนายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก และ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามความร่วมมือของทั้งสององค์กร

การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และรองรับภารกิจของเทศบาลเมืองตาก ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Digital / Telecommunication) สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยทั้ง nt และ เทศบาลเมืองตากจะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารของเทศบาลเมืองตากให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ ตอบสนองต่อแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้ครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ


แกลลอรี่