พันธกิจ

ยกระดับระบบนิเวศด้านดิจิทัล และโทรคมนาคม ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
รวมถึงสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิต และทุกความต้องการ

ค่านิยม