วิสัยทัศน์

"ผู้นำในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศ"

พันธกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล

ความแข็งแกร่ง

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ

การสื่อสารที่ทั่วถึง

เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ขับเคลื่อนธุรกิจ

ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และขับเคลื่อนธุรกิจ โดยสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ต้องแข่งขัน

ค่านิยม