ความเป็นมาการควบรวมกิจการ

 1. Q : เหตุผลที่ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ต้องดำเนินการควบรวมกิจการ
  A : เนื่องจาก บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ให้บริการด้านโทรคมนาคมประเภทเดียวกัน ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนในการลงทุนและการให้บริการ
     ดังนั้น หากควบรวมกิจการแล้ว จะเป็นการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน มีโครงข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของชาติ
 2. Q : กสท และ ทีโอที จะควบรวมเป็นองค์กรเดียวกัน จะเริ่มเมื่อไร
  A : องค์กรใหม่จะเริ่มดำเนินการตามกรอบเวลาที่ทางกระทรวงดิจิทัลกำหนดไว้ โดยวันจดทะเบียนคือวันที่ 7 มกราคม 2564
 3. Q : ชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการ
  A : ชื่อเต็มภาษาไทย : บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
     ชื่อภาษาอังกฤษ : National Telecom Public Company Limited : NT Plc.
     ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. Q : เว็บไซต์ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  A : เว็บไซต์ : www.ntplc.co.th
 5. Q : E-mail ติดต่อของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  A : E-mail : webmaster@ntplc.co.th
 6. Q : สำนักงานใหญ่ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  A : 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
 7. Q : เบอร์โทรติดต่อ ใช้เบอร์ไหน เบอร์เดิมยังใช้ได้หรือไม่
  A: เบอร์โทรติดต่อเปลี่ยนเป็น 1888 เบอร์เดิมยังคงใช้ได้อยู่ในช่วงแรก
 8. Q : การควบรวมเป็น NT จะมีผลต่อลูกค้าอย่างไรบ้าง
  A : ลูกค้าเป็นกลุ่มที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เมื่อมีการควบรวมเป็น NT ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยได้รับประโยชน์และความสะดวกมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์คุณภาพการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นจากโครงข่ายที่แข็งแรงครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดทั่วประเทศ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ ณ ศูนย์บริการ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงจะได้รับการเสนอแพ็กเกจด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในอนาคต
 9. Q : ประโยชน์การควบรวมกิจการต่อลูกค้าเป็นอย่างไร
  A : 1. มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ และบริการที่หลากหลาย สามารถรองรับตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เช่น โครงข่ายที่ต่อเชื่อมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     2. ศูนย์บริการลูกค้าเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย รองรับการให้บริการทั่วประเทศ
     3. ช่องทางการให้บริการเพิ่มมากขึ้น
 10. Q : หลังจากรวมโครงข่ายเข้าด้วยกัน มีผลต่อการใช้งานบริการโทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตอย่างไร
  A : NT จะมีโครงข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และสามารถให้บริการได้ในทุกย่านคลื่นความถี่ ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน อินเทอร์เน็ต รวมตลอดถึงการใช้บริการเชื่อมต่อกับต่างประเทศ จะมีความรวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นจากโครงข่ายที่มีเสถียรภาพสูงของ NT
 11. Q : ระหว่างกระบวนการผนวกการทำงานนี้ ลูกค้าของทั้งสององค์กร ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
  A : ลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยคุณภาพการใช้งานจะดีขึ้นกว่าเดิม และมีความสะดวกในการใช้ศูนย์บริการที่เพิ่มขึ้น มีจำนวนมากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
 12. Q : การควบรวมกิจการ ประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อย่างไร
  A : 1. ลดการลงทุนซ้ำซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณของประเทศ
     2. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 13. Q : การควบรวมกิจการ สังคมจะได้รับประโยชน์อย่างไร
  A : 1. รองรับสังคมดิจิทัล
     2. ขยายผลิตภัณฑ์/บริการ ได้รวดเร็วขึ้น โดยเทคโนโลยีผสมผสาน
 14. Q : สัญญาที่ทำไว้กับ กสท/ทีโอที เมื่อรวมเป็น NT จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เงื่อนไขยังคงเดิมหรือไม่ (ลูกค้าบริษัทและลูกค้าองค์กร)
  A : เมื่อบริษัท NT เริ่มดำเนินการ เงื่อนไขสัญญาและราคาที่ทำไว้กับลูกค้ายังคงเหมือนเดิม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลองค์กรของท่าน
 15. Q : ถ้ามีสัญญาเดิมกับทั้ง กสท และ ทีโอที จะต้องรวมเป็นสัญญาเดียว แล้วทำสัญญาใหม่กับ NT ไหม (ลูกค้าบริษัทและลูกค้าองค์กร)
  A : เมื่อบริษัท NT เริ่มดำเนินการ เงื่อนไขสัญญาและราคายังคงไว้เหมือนเดิม โดยจะมีการปรับปรุงภายใน 6 เดือน ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลองค์กรของท่านได้โดยตรง
 16. Q : เจ้าหน้าที่ผู้ที่บริษัทเคยติดต่อด้วย จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (ลูกค้าบริษัทและลูกค้าองค์กร)
  A : ขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการรวมการทำงานเพื่อเป็นหน่วยธุรกิจขายและบริการของ NT และทีมดูแลลูกค้าจะขอนัดเข้าพบเพื่อแนะนำตัว ฉะนั้นในแง่การให้บริการแก่ลูกค้าจะมีความสะดวกต่อเนื่อง
 17. Q : ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้อยู่ เมื่อควบรวมเป็น NTจะมีสิทธิประโยชน์เปลี่ยนไปหรือถูกยกเลิกหรือไม่?
  A : เมื่อ NT เริ่มดำเนินการ สิทธิประโยชน์ของลูกค้ายังคงเหมือนเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การให้บริการสินค้า NT

 1. Q : ลักษณะบริการใหม่ ภายใต้บริษัท NT เป็นอย่างไร
  A : 1. บริษัท NT มีความหลากหลายของบริการ/ผลิตภัณฑ์ เพราะมีโครงข่ายที่ใหญ่ ครอบคลุมทั้งประเทศ มีบริการที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
     2. การให้บริการและการดูแลลูกค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ขอให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการของบริษัท NT
     3. ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนบริการได้ ในกรณีที่ลูกค้า ไม่ติดเงื่อนไขระยะเวลาการใช้บริการ ตามสัญญาการขอใช้บริการ หากลูกค้าติดสัญญาการขอใช้บริการเดิม และต้องการปรับเปลี่ยนการใช้บริการ ลูกค้าต้องชำระค่าปรับ/ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการใช้บริการตามสัญญาเดิม
 2. Q : อัตราค่าบริการ
  A : - ลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าใช้บริการ จนกว่าจะหมดอายุสัญญาการใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย
     - ลูกค้ายังคงได้รับส่วนลดค่าบริการตามที่ลูกค้าได้รับตามสัญญาเดิม จนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
     - อัตราค่าบริการ ตามรายการส่งเสริมการขายก่อนการควบรวมกิจการ จะยังคงใช้อัตราเดิมจนกว่าจะหมดอายุสัญญาการให้บริการ รายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
     - อัตราการให้บริการแบบ solution ยังคงได้รับอัตราการให้บริการแบบ Solution ตามที่ลูกค้าได้รับตามสัญญาเดิม จนสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา
 3. Q : บริการใหม่ของ บริษัท NT
  A : บริการ/ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท NT จะนำหน้าชื่อด้วย ชื่อบริษัท NT เช่น กลุ่มบริการ NT Broadband
     - บริการ NT fiber เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสาย fiber optic

ศูนย์บริการ

 1. Q : ปัจจุบัน ศูนย์ลูกค้าบริการลูกค้ามีจำนวนเท่าไร
  A : ปัจจุบัน TOT มีศูนย์บริการลูกค้า จำนวน 412 แห่ง
       CAT มีสำนักงานบริการลูกค้า จำนวน 124 แห่ง
 2. Q : ศูนย์บริการของ CAT และ TOT ที่ใช้บริการอยู่ จะถูกปิดบ้างหรือไม่
  A : เมื่อควบรวมเป็น NT ลูกค้าจะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นเพราะสามารถชำระเงินได้ที่ศูนย์บริการ NT กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ คือ ศูนย์บริการของทั้ง กสท และ ทีโอที เดิมที่ยังเปิดให้บริการตามปกติ ในอนาคตเราอาจจะพิจารณารวมศูนย์บริการที่ซ้ำซ้อนหรือตั้งอยู่ใกล้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง
 3. Q : ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท NT เป็นอย่างไร / ศูนย์บริการให้บริการอะไรบ้าง
  A : ศูนย์บริการลูกค้า NT ให้บริการ
     - สมัครใช้บริการ/ ยกเลิกการใช้บริการต่างๆ ของ NT
     - แจ้งระงับการใช้บริการ
     - รับชำระค่าใช้บริการของ NT
     - ให้คำแนะนำบริการต่างๆ ของ NT
 4. Q : ใบเสร็จรับเงินที่ออก ณ ศูนย์บริการ จะออกในนามบริษัทอะไร
  A : ใบเสร็จทุกใบจะออกในนาม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เริ่มดำเนินการ

ช่องทางการชำระเงิน

 1. Q : ช่องทางการรับชำระ
  A : ลูกค้า สามารถชำระค่าบริการได้ตามช่องทาง ดังนี้
       - การชำระค่าใช้บริการผ่าน Counter Service
          1. ชำระผ่านศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
          2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร อาทิ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
          3. ชำระผ่านตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิส, Tesco Lotus, ไปรษณีย์ไทย
       - ชำระค่าบริการ ผ่านช่องทาง Online
          1. ชำระผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) อาทิ mpay, airpay, bluepay
          2. ชำระผ่านอินเทอร์เน็ต (Website) อาทิ www.tot.co.th/eservice
          3. ชำระผ่าน บริการ TOT Quick Pay
          4. ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกธนาคาร
          5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต
          6. ชำระผ่านเครื่อง ATM อาทิ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทย
          7. ชำระทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) อาทิ ธนาคารกสิกรไทย

ช่องทางการขอใช้บริการ

 1. Q : ลูกค้าขอใช้บริการได้ทางช่องทางใดบ้าง
  A : 1. การขอใช้บริการที่ศูนย์บริการลูกค้า
          ศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ
       2. การขอใช้บริการผ่าน Online
          2.1 บริการ TOT eService เป็นการให้บริการผ่านออนไลน์ (www.tot.co.th/eservice)
            - ลูกค้าสามารถ สมัครใช้บริการ ตรวจสอบสถานะการสมัคร ตรวจสอบรายการส่งเสริมการขายปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย ตรวจสอบค่าใช้บริการ และ ชำระค่าใช้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง
            - สมัครใช้บริการ TOT eService โดยกรอกรายละเอียดส่วนตัว และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ใช้อีเมล log in เข้าสู่ระบบทุกครั้ง
          2.2 แอปพลิเคชั่น TOT easy life
            แอปพลิเคชั่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า สามารถตรวจสอบค่าใช้บริการ สมัครใช้บริการ รายละเอียดโปรโมชั่น ข่าวสาร สิทธิพิเศษ ค้นหาศูนย์บริการ แจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเองตลอด 24 ชั่วโมง
 2. Q : ช่องทางการติดต่อ
  A : 1. ลูกค้า สามารถติดต่อ ผ่านช่องทาง ดังนี้
          ช่องทางออนไลน์
            - Website : www.ntplc.co.th
            - Facebook : www.facebook.com/NTplc
            - Instagram : www.instagram.com/nt_plc
            - Twitter : twitter.com/NT_plc
            - Youtube: www.youtube.com/c/NTplc
            - Line @ntplc
       2. รับเรื่องร้องเรียน ผ่าน เลขหมาย 02 104 1999
       3. NT Contact Center 1888
       4. ศูนย์บริการลูกค้า NT กว่า 500 แห่ง