NT Welcome

ลูกค้าสามารถซื้อซิมเติมเงิน NT Welcome ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

รายละเอียดและเงื่อนไข


รายการส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ NT mobile ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid)
แพ็กเกจ ค่าบริการ อายุการใช้งาน สิทธิการใช้งาน
NT Welcome 199 บาท 30 วัน อินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุด
10 Mbps.

อัตราค่าบริการส่วนเกิน : ค่าโทรคิด 0.60 บาท/นาที - SMS 0.75 บาท/ข้อความ - อินเทอร์เน็ต 0.25 บาท/MB
 1. รายการส่งเสริมการขาย ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. ผู้ใช้บริการสามารถซื้อและสมัครเปิดใช้รายการส่งเสริมการขายชุด  NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64 - 30 มิ.ย.64 และเมื่อชำระค่าบริการแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
 3. สำหรับผู้ใช้บริการที่ซื้อซิมชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) จะต้องดำเนินการลงทะเบียนสองแชะและ activate ใช้งานซิมดังกล่าว ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น หากมีการ activate ใช้งานซิมหลังวันดังกล่าว ซิมจะถูกระงับไม่สามารถใช้งานได้
 4. รายการส่งเสริมการขาย ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) นี้ สำหรับผู้ใช้บริการที่เปิดเลขหมายใหม่เท่านั้น สำหรับผู้ใช้รายการส่งเสริมการขายอื่นทั้งระบบรายเดือน (Postpaid) และ ระบบเติมเงิน (Prepaid) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้รวมถึงไม่สามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) มาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 5. ลูกค้าสามารถเลือกเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตหลังครบระยะเวลา 30 วันแรก หรือแพ็กเกจการโทรได้อย่างต่อเนื่องดังนี้
แพ็กเกจ ค่าบริการ อายุการใช้งาน สิทธิการใช้งาน USSD

NT Welcome Top-up

199 บาท 30 วัน อินเทอร์เน็ตต่อเนื่อง
ความเร็วสูงสุด
10 Mbps.

*811*002#โทรออก
​*811*002*8#โทรออก
(ต่ออายุอัตโนมัติ)
NT Welcome Voice Top-up 50 บาท 30 วัน โทรทุกเครือข่าย 100 นาที ​*812*001#โทรออก
หรือ
*812*001*8#โทรออก
(ต่ออายุอัตโนมัติ)


100 บาท 30 วัน โทรทุกเครือข่าย 220 นาที *812*002#โทรออก
หรือ
*812*002*8#โทรออก
(ต่ออายุอัตโนมัติ)


 • รายการส่งเสริมการขายเสริมชุดนี้ สำหรับผู้ใช้บริการชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) สมัครใช้งานเท่านั้น สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมนี้ได้ผ่านช่องทางบริการต่างๆที่แจ้งไว้ ซึ่งราคาค่าบริการ/ครั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • หลังจากใช้งานครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากไม่มีการสมัครบริการเสริมใหม่ แต่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราส่วนเกิน ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น
 • แพ็กเกจ NT Welcome Top-up สามารถสมัครใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
 1. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือในกระเป๋าหลักและวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครบริการเสริมในแต่ละครั้ง เมื่อทำการสมัครรายการส่งเสริม
  การขายเสริมแล้ว ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
 2. ผู้ใช้บริการที่สมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใดชุดหนึ่งตามที่กำหนดข้างต้นอยู่แล้ว หากต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายเสริมชุดใหม่เพิ่ม รายการส่งเสริมการขายชุดเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถใช้งานได้พร้อมกันหรือสะสมได้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถโทรออกไปยังต่างประเทศผ่านบริการ 007 หรือ 008 ได้ อนึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าโอนสายระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการออดิโอเท็กซ์ ค่าบริการหมายเลขพิเศษอื่นๆ และค่าธรรมเนียมใดๆที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก NT Contact Center 1888
 4. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งานอัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ต เป็นอัตราความเร็วที่วัดจากระบบในห้องปฏิบัติการ อัตราความเร็วในการใช้งานจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา สภาพอากาศ ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ ปริมาณการรับ-ส่ง ข้อมูล และคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความเร็วที่ได้รับและผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผ่าน Application 2 แชะ จึงจะสามารถใช้งานซิมดังกล่าวได้
 6. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาไม่สุจริตผิดกฎหมาย หรือขัดกับประกาศของทางราชการ หรือมีการนำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้
 7. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย ชุด NT Welcome ระบบเติมเงิน (Prepaid) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้งาน และการบริการหลังการขายอื่นๆได้ที่ NT Contact Center 1888 หรือ          www.ntplc.co.th
ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาการส่งเสริมการขายเสริม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565