โครงสร้างธุรกิจของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ

5 กลุ่มธุรกิจบริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

5 ธุรกิจหลัก ขับเคลื่อนการสื่อสารและบริการดิจิทัลให้กับประเทศ