คณะกรรมการ/ผู้บริหาร

"บริหารอย่างมีคุณภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล"

คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารไร้สาย 1

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมายและ บริหารงานกลาง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายลูกค้าองค์กร

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารไร้สาย 2

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานดิจิทัล

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบรวมนครหลวง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบรวมภูมิภาค

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทกำหนด
  2. ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามข้อบังคับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  3. ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ