กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่ายระบบดิจิทัล 2562
พ.ร.บ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอยิกส์ 2562
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2544 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม 2562
พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2560
พ.ร.บ. ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ 2558
พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551
พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ 2542 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 2542 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พ.ร.บ. ลิขสิขธิ์ 2537 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด 2535 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2518 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน 2560
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 (ฉบับล่าสุด)
พ.ร.บ. ป่าชุมชน 2562