ความเป็นมา

"การให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล"

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ปัญหาองค์กรของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม และมีมติเห็นชอบในหลักการ การควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (บริษัท NT) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 มีมติรับทราบผลการประชุมของ คนร. และมอบให้ ดศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามมติคนร. ดังกล่าว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดศ. มีหนังสือเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องควบรวมกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.

กระทรวงการคลังมีมติเห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานและการลงทุนระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน โดยเฉพาะจากการรวมโครงข่ายโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการ ให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควบรวมกิจการ ตามข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ควบรวมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าว เป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เสนอ ดังนี้

  1. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการ ควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามแผนการควบรวมกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นการได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไปยัง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการหารือข้อกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ
  2. รับทราบการใช้ชื่อบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยเมื่อจดทะเบียนจะใช้ชื่อว่า "บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)" และชื่อภาษาอังกฤษว่า "National Telecom Public Company Limited : NT Plc." ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการควบรวมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ต่อไปอีก 6 เดือน จากกำหนดเดิม

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในการดำเนินการ ควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited :NT) โดยมีกำหนดวันจดทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งภายหลังการควบรวมสำเร็จ จะส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด "NT จะกลายเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และ ดาวเทียม ทั้งการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการภาคการสาธารณสุข การเกษตร และคมนาคม โดย NT จะเป็นผู้รวบรวมบิ๊กดาต้าผ่าน 5G ที่ประมูลได้ซึ่งจะเริ่มนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ”